Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu na stránkách IT BŘECLAV s.r.o.

Uskutečněním objednávky a jejím potvrzením a zasláním uzavíráte kupní smlouvu, která se řídí zákony ČR jak z Vaší, tak naší strany. Odesláním objednávky tak potvrzujete souhlas s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami, zveřejněnými na internetových stránkách www.itbv.cz a www.itbreclav.cz (dále jen www.ITBV.cz). Pokud máte k níže uvedenému textu nějaké dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat na telefonním čísle: 724 123 291, případně na e-mailové adrese: obchod@itbv.cz.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel:

Název a adresa subjektu:

IT BŘECLAV s.r.o.
Národních hrdinů 311/20, 690 02 Břeclav
IČ: 01851365
DIČ: CZ01851365

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 96654.

Adresa webu: www.ITBV.cz
Bankovní spojení: 3198010151/2010 (FIO banka)
Telefon: +420 724 123 291
E-mail: obchod@zivotnacestach.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno. Veškeré obchodní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

II. Vymezení pojmů

Prodávající (www.ITBV.cz): prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující: kupujícím může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která zboží kupuje za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; kupujícím může být také podnikatel, který zboží kupuje za účelem svého podnikání s tímto zbožím.

Příjemce zboží: je jím buď přímo kupující nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které prodávající svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy: objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

Zbožím jsou samostatné položky, nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího www.ITBV.cz.

III. Objednávka zboží

Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.ITBV.cz – na základě e-mailové / telefonické / on-line nebo ústní objednávky. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení kupujícího, nebo obchodní jméno a IČ
  • kontaktní adresu, telefonický kontakt
  • druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
  • množství požadovaných kusů produktu
  • místo dodání / odběru
  • způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží

Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího);  za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.

IV. Cena a platební podmínky

Cena zboží

Aktuální ceny u zboží jsou závazné, provozovatel obchodu – www.ITBV.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jinak vydaného oznámení.

Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Ceny v e-shopu jsou uvedeny včetně DPH.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady převodem hradí kupující veškeré bankovní poplatky, tak aby prodávajícímu byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši. Při osobním odběru probíhá platba v hotovosti na místě.

K ceně zboží (viz. předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Požaduje-li zákazník speciální balení, bude připočítáno balné.

Cena za dopravu

K ceně zboží (viz. předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky.

a) Česká pošta: Objednané zboží Vám zašleme prostřednictvím České pošty.

Aktuální ceny za dopravu jsou vždy uvedeny na stránce „Pokladna„.

Zboží expedujeme ve většině případů v průběhu 3 pracovních dnů. Pokud tedy zboží objednáváte na poslední chvíli, upozorněte nás na tento fakt v poznámce u objednávky. Po dohodě můžeme za příplatek 70 Kč poslat expresně – zásilka bude doručena do dalšího dne od odeslání. V případě, že požadované zboží není skladem ihned, sjednáváme s Vámi po vzájemné konzultaci individuální termín dodání.

Balné

K ceně zboží může být dále připočteno balné ve výši dle speciálního a aktuálního ceníku na internetových stránkách prodávajícího.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí ve lhůtě 14 dnů doručit na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách prodávajícího a také uvedenou na internetových stránkách prodávajícího www.ITBV.cz písemné odstoupení od smlouvy obsahující sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje.

2. Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno podle platné zákonné úpravy do 30 dnů od data doručení vráceného zboží na adresu dodavatele. V případě přijetí vráceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží, a to na bankovní účet, který kupující sdělil.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

  • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
  • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
  • Zboží nesmí jevit známky spotřeby, opotřebení či používání

Pokud nejsou splněny tyto podmínky, nelze zboží vrátit!

3. Kupující, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smlouvy v případech stanovených v ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

4. V případě takového odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy, a to především ceny za dopravu, balné atd.

VI. Reklamace

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

2. Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí zásilky od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu kupující oznámí písemně prodávajícímu (za písemnou zprávu je v tomto případě považována i zpráva e-mailem) za účelem dohody na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v zásilce apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

3. Je-li kupující podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

5. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

VII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího, resp. příjemce zboží potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Kupující, příp. příjemce zboží projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely pouze vnitřních firemních rozborů a analýz.

V případě, kdy je příjemcem zboží osoba odlišná od kupujícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Kupující, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující či příjemce zboží projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách prodávajícího (tj. slevách, akcích apod.).

Prodávající vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek.

Veškeré materiály a informace na stránkách prodávajícího jsou výhradně duševním vlastnictvím prodávajícího nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodávajícího.

Internetové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodávající není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 15. 6. 2017